Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden El Kantra Webshop


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument:
de (rechts)persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag:
kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
El Kantra

Vestigingsadres:
Pottenmarkt 8
4331 LM Middelburg

0031 (0)118 63 30 09
elkantra@zeelandnet.nl

KvK-nummer: 22059783
BTW-identificatienummer: NL001703858B81


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. De ondernemer draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. De consument is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën.
Onverminderd eventuele voor de uitgever bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is de uitgever niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden.
De ondernemer stelt middels de internetlocatie: www.elkantrawebshop.nl onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
b. BTW identificatienummer;
c. de belangrijkste kenmerken van de artikelen;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
e. de wijze van aflevering en betaling;
f. de eventuele kosten van aflevering;
g. het adres waar consument een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven (artikel 2) vermelde adres te zijn, tenzij op de internetlocatie van de ondernemer anders wordt aangegeven.
4. De ondernemer wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat consumenten ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien de ondernemer niet voldoet aan de in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van consumenten op grond van schending door de ondernemer van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Retourzendingen dienen, voldoende gefrankeerd, gericht te worden aan:
El Kantra
Pottenmarkt 8
4331 LM Middelburg


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
2. In beginsel zijn de prijzen op www.elkantrawebshop.nl leidend. De ondernemer behoudt zich het recht voor de prijzen en/of tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en/of tarieven gelden vanaf het moment dat deze op genoemde internetlocatie worden vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief mogelijke verzendkosten.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer tegenover de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van de ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (inclusief BTW).
2. Aansprakelijkheid van de ondernemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.


Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Het streven is de om de bestelling, na ontvangst van de betaling, de volgende (werk)dag aan te bieden op het postkantoor voor verzending. De producten worden geleverd door PostNL.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De producten zijn voor risico van de consument vanaf het moment van aflevering.


Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
2. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van de ondernemer.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 15 - Overmacht
1. De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (per e-mail) aan de consument mee te delen en zonder dat de uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de consument besteld product (tijdelijk) niet meer bij de uitgever of haar toeleverancier voorradig is.


Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer doet zijn uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen. Mocht er desondanks toch iets mis gaan / niet duidelijk zijn dan kan de consument contact opnemen met El Kantra op 0031 (0) 118 63 30 09 of een mail sturen naar: elkantra@zeelandnet.nl.
De consument kan de klacht ook schriftelijk zenden t.a.v.:
El Kantra
Pottenmarkt 8
4331 LM Middelburg
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

* Opgesteld door El Kantra d.d. 10 december 2010. *(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 El Kantra | Marokkaanse lifestylewinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel